Ireneusz Jazownik

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem i rozległą wiedzą z zakresu polskich i międzynarodowych norm, standardów i trendów zarządzania IT, bezpieczeństwem, jakością i efektywnością operacyjną. Na stanowisku Dyrektora Naczelnego Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A. kieruje pracami Oddziału odpowiedzialnego za dostarczanie narzędzi IT i rozwój systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej KGHM. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Jego priorytetem jest efektywny, stawiający na innowacje i ciągły rozwój zespół. W swojej karierze zarządzał budowaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa w polskich i międzynarodowych organizacjach, m.in. w Agencji Rozwoju Przemysłu, Orange, Banku BGŻ, Alior Banku i Ciech SA. Ponad dekadę pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiadając m.in. za ocenę i wybór technologii oraz sprzętu specjalnego, bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę państwową, a także ciągłość pracy sieci komputerowej o wymaganej szczególnej niezawodności. An expert with over 20 years of experience and extensive knowledge of Polish and international norms, standards and trends in IT management, security, quality and operational efficiency. As the General Director of the Main Data Processing Centre of KGHM Polska Miedź S.A., he manages the work of the Branch responsible for providing IT tools and developing IT systems in the KGHM Group. He has many years of managerial experience. His priority is an effective team focused on innovation and continuous development. In his career, he managed the construction and implementation of security policies in Polish and international organizations: the Industrial Development Agency, Orange, BGŻ Bank, Alior Bank and Ciech SA. He worked for over a decade at the Ministry of National Defense, where he was responsible for among other: the assessment and selection of technology and special equipment, security of information constituting a state secret, as well as the continuity of the operation of a computer network with the required special reliability.