Mirosław Maj

Mirosław Maj jest współzałożycielem i wiceprezesem spółki ComCERT SA  oraz założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz. Jest członkiem V kadencji Rady do spraw Cyfryzacji, W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na kilku uczelniach wyższych. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.
Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Od lat blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.
Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber”