POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Drogi Użytkowniku,
W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), prezentujemy stosowaną przez nas Politykę Prywatności.
Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu https://cybersecforum.eu/pl/ dalej: „Serwis”).
Polityka prywatności opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu w związku z udziałem w Wydarzeniach, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu, Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony przekazanych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i udziałem w Wydarzeniach.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, KRS 0000145838, NIP: 675-130-29-92, REGON: 35668376000000 ( dalej Stowarzyszenie).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. Umowa
W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. W przypadku nie zawarcia umowy po tym okresie dane zostaną usunięte, natomiast w przypadku zawarcia umowy będą w dalszym ciągu przetwarzane do momentu wykonania umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane będą przetwarzane:
• w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności, udzielania rabatów, dostawy usług, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień) i na jej podstawie (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie związanym z udziałem w Wydarzeniach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
• w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach, na które wyrażono zgodę. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zatem dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Zatem w przypadku udziału w Wydarzeniach w zakresie przetwarzania danych osobowych takich jak wizerunek podstawą przetwarzania danych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Informacje handlowe
Jeżeli wyraził(a) Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert na podstawie Pana/Pani zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO).

3. Formularz kontaktowy
Przetwarzamy podane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym dane w celu realizacji obsługi zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytanie, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt z Klientami i udzielanie im odpowiedzi na pytania.

4. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail
W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe w niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania.
Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi żądania jest obowiązkowe.

5. Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

6. Kontakt pracowników Kontrahenta, Klienta lub osoby trzeciej
W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy – uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości bieżącego kontaktu z podmiotami współpracującymi oraz ich pracownikami i współpracownikami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) jak również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, przykładowo w celu uzyskania informacji o organizowanych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach lub działalności statutowej, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas Pan/Pani zwraca. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Pozostałe podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli jest Pan/Pani członkiem organów Administratora, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu wykonywania kodeksowych i statutowych praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia.

8. Komunikacja poprzez Portale Społecznościowe
Portale społecznościowe typu Facebook, Twitter są Administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych Regulaminów. Kiedy kontaktuje się Pan/Pani z Nami lub podejmuje działania poprzez w/w portale społecznościowe w szczególności obserwowanie strony, reakcja na posty, komentarze, wiadomości prywatne, Administratorem Pana/Pani danych osobowych oprócz portali społecznościowych staje się również Stowarzyszenie. Dane znajdujące się na Pana/Pani profilu (takie jak imię, nazwisko, wizerunek) oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach przetwarzamy na postawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości oraz w celu utrzymania relacji z użytkownikami podejmującymi w tym celu działania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ODBIORCY DANYCH
1. Powierzenia przetwarzania danych i udostępnianie danych
Pana/Pani osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy rejestracji na wydarzenia oraz procesy niezbędne do przesyłania powiadomień, nasi podwykonawcy, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, w tym dostawcom usług i serwisów internetowych oraz społecznościowych, czy Partnerom na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a także w zakresie rozliczeń należności, płatności (banki, instytucje płatnicze). Administrator udostępni również Pana/Pani dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe stronom transakcji, które zawierane są za pośrednictwem Serwisu. Podmioty, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Administratora danych osobowych użytkowników portalu, są zobowiązani spełnić wobec tych użytkowników wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić realizację przysługujących uprawnień na gruncie RODO. Administrator może udostępniać dane przechowywane w plikach cookies Zaufanym Partnerom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług wymienione podmioty. Udostępnianie danych przechowywanych w plikach cookies jest zależne od zgody Użytkownika. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies jest dostawca usług hostingowych obsługujący portal internetowy.

2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do podmiotów zewnętrznych współpracujących z Administratora, działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:
•  Alphabet Inc z siedzibą w San Bruno (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych będącego właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.youtube.com i powiązanego z Google LLC z siedzibą Mountain View w Stanach Zjednoczonych w związku z korzystaniem z tego portalu oraz udostępniania nagrań z organizowanych wydarzeń, konferencji, a także
webinarów,
• Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych w związku z publikacją informacji na portalu internetowym www.twitter.com przez Administratora.
• LinkedIn Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w związku z publikacją informacji na portalu internetowym www.linkedin.com przez Administratora.
• Facebook z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w związku z publikacją informacji na portalu internetowym www.facebook.com przez Administratora.
• Instagram z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w związku z publikacją informacji na portalu internetowym www.instagram.com przez Administratora. Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce twojego pobytu lub siedziby.

Ponadto część z naszych Zaufanych Partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Państwa dane osobowe mogą być zatem przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG, jak również podmiotom współpracującym z Administratora, Partnerom lub działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych a mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych, wiążące reguły korporacyjne lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej polityce.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas, przez jaki możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z wymienionych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Pana/Panią,
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy lub innych określonych działań, okres przetwarzania trwa przez czas niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie,
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu, kiedy ustanie możliwość
• dochodzenia roszczeń związanych z umową przez którąkolwiek ze stron,
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

PANA/PANI UPRAWNIENIA
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3. prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych
Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych:
Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw prosimy o kontakt osobisty za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie
przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków;
e-mail: rodo@ik.org.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00)
Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszone żądania, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich otrzymania.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych w związku z obsługą żądania i zgłoszonego zapytania, przedstawionych telefonicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub korespondencji e-mail, jest niezbędne do obsługi pytania i odpowiedzi na nie oraz rozwiązania sprawy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania odpowiedzi lub załatwienia sprawy.

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do obsługi pytania i odpowiedzi na nie, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania zapytania. Podanie danych w związku z zawarciem, realizacją i wykonaniem umowy jest dobrowolne, ale konieczne do właściwej realizacji usługi i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Wówczas podanie danych jest obowiązkowe. Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji.Ich niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych dotyczących produktów i
usług, promocji oraz ofert.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być użyte w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Możemy podejmować działania polegające na profilowaniu w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji użytkownika.
Nasi Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania.