Województwo Śląskie

Województwo śląskie to region, który przyciąga silną tradycją pracy, dobrym klimatem biznesowym, krajobrazem naturalnym, wydarzeniami kulturalnymi i pozytywną energią mieszkańców. To region o zróżnicowanej strukturze gospodarczej, który z powodzeniem rozwija się poprzez innowacyjność i kreatywność przedsiębiorstw. Region mierzy się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją tradycyjnych sektorów. Na fundamentach przemian gospodarczych rozwinęły się nowe firmy w takich sektorach, jak między innymi: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały. Patrząc z optymizmem w przyszłość, nie można jednak zapomnieć o tym, że skutki niekorzystnej sytuacji demograficznej oraz proces transformacji energetycznej stanowią spore wyzwanie dla województwa na najbliższe lata.

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia oferowanych im przez jednostki badawczo-rozwojowe, parki i klastry technologiczne oraz instytucje otoczenia biznesu. Władze regionu aktywnie włączają się do tych działań reagując na potrzeby związane z rozwojem przedsiębiorczości. Poprzez projekt “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” województwa zachęca przedsiębiorców do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu).